POCT平臺

項目名稱(chēng) 英文簡(jiǎn)稱(chēng) 樣本類(lèi)型 線(xiàn)性范圍 參考區間
D-二聚體測定試劑盒(熒光免疫層析法) D-Dimer 血清、血漿、全血 [0.10mg/L, 10.00mg/L] 0-0.50mg/L
頂部